Nyereményjáték szabályzat - Facebook

A HOR Játék Bölcsis nyereményjáték 2024. május
 Facebook nyereményjáték
 
Részvételi- és Játékszabályzata 

 
 

1.A nyereményjáték szervezője 
 

A HOR Játék 2024. májusi nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői a HOR Zrt. (székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.; cégjegyzék szám: 01-10-044068; adószám: 11829382-2-42), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a HOR Zrt. végzi. 

 

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/about/privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. 

 

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. 

 

 

2.Kik vehetnek részt a játékban? 
 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt 

 

  4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. 

 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja. 

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

3.A Játék időtartama: 

         A játék 2024. május 13-tól, 2024. május 26.-ig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet). 

 4.A Játék menete 

 

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: 
 

A Játékban való részvételhez keresse fel a HOR Játék Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/horjatek/), majd ott a játékra felhívó posztok alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A komment egy Játékos általi többszöri beküldése vagy több válasz megküldése a Játékos nyerési esélyét nem növeli. A Szervező a játék ideje alatt mindösszesen 1 (egy) db posztot tesz ki. 

 

A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

 

A játék során 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra. 

A nyertes kiválasztása a beérkezett szavazatok összesítése után olyan módon történik, hogy az az az egy bölcsődei intézmény kap 1 db nyereményt, akire a legtöbb érvényes szavazat érkezik. (Szavazategyenlőség esetén Szervező a legtöbb szavazatot kapó intézmények közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol).

A nyertes a nyereménye (1 nyertes, 1 ajándékcsomagot nyerhet):
Bölcsődei játékok ajándékcsomag

A Játékban kommentet leadni az első bejegyzés publikálásának pillanatától a játékidő végéig lehet. 

 

A poszt publikálásának időpontja: 2024. május 13.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 

 


 

4.2.Nyertesek kiválasztása 

 

A Játék lezárását követően 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint: 

  

1 (egy) db nyertes kiválasztása a beérkezett szavazatok összesítése után olyan módon történik, hogy az az intézmény kap 1 db nyereményt, akire a legtöbb érvényes szavazat érkezik. A nyertes intézmény abban az estben veheti át a nyereményt, amennyiben még nem nyert a Szervező valamelyik Facebook nyereményjátékán. (Szavazategyenlőség esetén Szerző a legtöbb szavazatot kapó intézmények közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol).

A nyertes a nyereménye (1 nyertes, 1 ajándékcsomagot nyerhet):
Bölcsődei játékok ajándékcsomag

Az eredményhirdetés időpontja: 2024. május 27.

 

 A Szervező a nyertes kihirdetéséig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

 

4.3.Nyeremény átvétele 

 

A nyertes Intézmény a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: 
 

Szervező a nyertes Intézményt a nyereményről telefonon és elektronikus úton(e-mail) is értesíti, valamint egy eredményhirdetés Facebook bejegyzésben is, a nyertes kihirdetését követően – 2024. május 27.-én – 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes Intézmény a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a [email protected] címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes Intézmény ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. 

 

Ha a nyertes Intézmény bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet. 

 

4.4. Nyeremények kézbesítése 

 

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, a [email protected] címre írt elektronikus e-mail válaszüzenetében egyeztetjük. A nyereményt a Szervező az nyertes Intézmény címére küldi meg, futárszolgálat útján. 

A nyertes Intézmény köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

 

5. A Nyeremény 

 

5.1.
1 db Bölcsődei játékok ajándékcsomag

 
A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. 
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. 
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. 

 

 7.Személyi jövedelemadó, költségek 

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

 

8.Vegyes rendelkezések 

 

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. 

 

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. 

 

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. 

 

A Szervezőt kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezőt semminemű felelősséget nem vállal. 

 

Szervező kizárja a felelősségüket a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 

 

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal. 

 

Szervező kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

 

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. 

 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a [email protected] e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Adatvédelmi szabályzat 

 1. Adatkezelő személye 

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a HOR Zrt. (székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-044068; adószám: 11829382-2-42), által szervezett HOR Játék 2024. májusi nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”). 

 
 

2.A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama: 

 

Kezelt személyes adatok köre 

 

Adatkezelés jogalapja 

 

Adatkezelés célja 

 

Adatkezelés időtartama 

 

Minden Játékos esetében: 

         Játékos (érintett) Facebook profil neve, 

         Játékos Facebook profil képe 

 

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. 

 

Az érintett hozzájárulása a komment elhelyezésével lép érvénybe. 

 

Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével vagy a 3.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikére megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Facebook név és Facebook profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása). 

 

A nyeremények nyertesek által történő átvételéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook)

Nyertes Játékosok esetében: 
 

  Teljes név 

  Születési dátum 

  E-mail cím 

  Telefonszám 
 

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. 

 

Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése). 

 

 

3.A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

 

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. postai címen, vagy a [email protected] e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket. 

 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 

 

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

 

4.Adatbiztonság 

Az adatkezelő megtesz minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók. 

 

5.Jogérvényesítési lehetőségek 

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelő nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a [email protected]e-mail címre, vagy a 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. postai címre. 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 

         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), 

         bíróságnál. 

 

 

6.Egyéb rendelkezések 

 

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák. 

 

Budapest, 2024. május 07.

 
 

Adatkezelő