Nyereményjáték szabályzat - Instagram

A HOR Játék nyereményjáték 2022. novemberi
 Instagram nyereményjáték
 
Részvételi- és Játékszabályzata 

 
 

1.A nyereményjáték szervezője 
 

A HOR Játék Instagram nyereményjáték 2022. november – Kedvenc téli ételek (a továbbiakban: "Játék") szervezői a HOR Zrt. (székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.; cégjegyzék szám: 01-10-044068; adószám: 11829382-2-42), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a HOR Zrt. végzi. 

 

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/about/privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. 

 

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. 

 

 

2.Kik vehetnek részt a játékban? 
 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook és Instagram profillal („Facebook/Instagram profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt 

 

§  4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. 

 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja. 

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 


 

3.A Játék időtartama: 

 

·       A játék 2022. november 21.-től 2022. December 4..-ig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet). 

 

 

 

4.A Játék menete 

 

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: 
 

A Játékban való részvételhez keresse fel a HOR Játék Instagram csatornáját https://www.instagram.com/horjatek/ ), majd ott a játékra felhívó posztok alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A komment egy Játékos általi többszöri beküldése vagy több válasz megküldése a Játékos nyerési esélyét nem növeli. A Szervező a játék ideje alatt mindösszesen 1 (egy) db posztot tesz ki. 

 

A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

 

A játék során 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra. 

A nyertes kiválasztására sorsolás útján történik.

A nyeremény 1 db Víziló a medencében logikai játék

A Játékban kommentet leadni az első bejegyzés publikálásának pillanatától a játékidő végéig lehet. 

 

A poszt publikálásának időpontja: 2022. november 21.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

 

A kommentben leadott válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook/Instagram profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook/Instagram profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 

 

4.2.Nyertesek kiválasztása 

 

A Játék lezárását követően 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint: 

 

 

1 (egy) db nyertes kiválasztása a beérkezett válaszok összesítése után, az érvényes választ adók között sorsolás útján történik.

A nyeremény 1 db Víziló a medencében logikai játék

 

A sorsolás időpontja: 2022. December 5. 

 

 

 

 

A Szervező a nyertes kihirdetéséig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

 

4.3.Nyeremény átvétele 

 

A nyertes a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: 
 

Szervező a nyertest a nyereményről telefonon és elektronikus úton(Messenger üzenet) is értesíti, valamint a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), a nyertes kisorsolását követően – 2022. December 5.-én – 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a webaruhaz@horzrt.hu címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. 

 

Ha a nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet. 

 

4.4. Nyeremények kézbesítése 

 

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, a webaruhaz@horzrt.hu címre írt elektronikus e-mail válaszüzenetében egyeztetjük. A nyereményt a Szervező az nyertes címére küldi meg, futárszolgálat útján. 

 

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

 

5. A Nyeremény 

 

5.1.  A nyeremény 1 db Víziló a medencében logikai játék

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. 
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. 
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. 

 

 

7.Személyi jövedelemadó, költségek 

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

 

 

 

8.Vegyes rendelkezések 

 

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. 

 

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. 

 

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. 

 

A Szervezőt kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezőt semminemű felelősséget nem vállal. 

 

Szervező kizárja a felelősségüket a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

Facebook/Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook/Instagram részére, hanem a Szervező részére történik. 

 

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Instagram oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal. 

 

Szervező kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

 

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. 

 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a webaruhaz@horzrt.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.Oldaltörés 

Adatvédelmi szabályzat 

 
 

1. Adatkezelő személye 

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a HOR Zrt. (székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-044068; adószám: 11829382-2-42), által szervezett HOR Játék 2022. novemberi Instagram nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”). 

 
 

2.A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama: 

 

Kezelt személyes adatok köre 

 

Adatkezelés jogalapja 

 

Adatkezelés célja 

 

Adatkezelés időtartama 

 

Minden Játékos esetében: 

·       Játékos (érintett) Facebook/Instagram profil neve, 

·       Játékos Facebook/Instagram profil képe 

 

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. 

 

Az érintett hozzájárulása a komment elhelyezésével lép érvénybe. 

 

Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével vagy a 3.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikére megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Facebook/Instagram név és Facebook/Instagram profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása). 

 

A nyeremények nyertesek által történő átvételéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook/Instagram)

Nyertes Játékosok esetében: 
 

§  Teljes név 

§  Születési dátum 

§  E-mail cím 

§  Telefonszám 
 

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. 

 

Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése). 

 

 

3.A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

 

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. postai címen, vagy a webaruhaz@horzrt.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket. 

 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 

 

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

 

 

 

4.Adatbiztonság 

Az adatkezelő megtesz minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook/Instagram tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók. 

 

 

5.Jogérvényesítési lehetőségek 

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelő nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a webaruhaz@horzrt.hu e-mail címre, vagy a 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1. postai címre. 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 

·       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), 

·       bíróságnál. 

 

 

6.Egyéb rendelkezések 

 

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák. 

 

Budapest, 2022. november 21.

 
 

Adatkezelő